Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Bulgarisch

Психосоциално придружаване по време на съдебен процес в Долна Саксония


Fahnen verschiedener Länder

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch, Polnisch, Bulgarisch, Kroatisch, Russisch, Türkisch, Persisch und Ukrainisch verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache

От 01.01.2017 в Германия съществува законово право за психосоциално придружаване по време на съдебен процес. То е предшествано от влизането в сила на Закона за утвърждаване на правата на жертвите в наказателното производство (3-ти Закон за реформа на правата на жертвите) от 21.12.2015.

Психосоциалното придружаване по време на съдебен процес е добавено и регламентирано в § 406g от германския Наказателно-процесуален кодекс (StPO). На някои категории лица, станали жертва на тежко престъпление, при подадена молба до съда, се определя психосоциално придружаване по време на съдебен процес. Това психосоциално придружаване е безплатно.

Законът за психосоциалното придружаване по време на наказателно производство (PsychPbG) едновременно разглежда принципите на психосоциалното придружаване по време на съдебен процес, изискванията за квалификация и възнаграждението на работещите в тази сфера на дейност специалисти.

Какво представлява психосоциалното придружаване по време на съдебен процес?

Психосоциалното придружаване по време на съдебен процес представлява една особено интензивна форма на помощ за жертвите на криминални деяния. Психосоциалните придружители изцяло подкрепят пострадали от криминални деяния лица преди, по време на и след наказателното производство, както и в определени случаи техни близки. Те дават изчерпателна информация по всички въпроси, свързани с наказателното производство. Психосоциалните придружители допринасят с работата си за намаляване на натоварването, причинено от наказателния процес върху пострадалите лица. Също така те оказват важна помощ в ежедневието при индивидуални проблемни ситуации.

В най-добрия случай психосоциалното придружаване започва доста преди съдебното производство, в отделни случаи дори преди подаване на жалбата, и при необходимост може да продължи след прекратяването на наказателното производство.

Кой може да се ползва от правото за психосоциално придружаване по време на съдебен процес?

Психосоциалното придружаване е насочено най-вече към деца и юноши, станали жертви на тежко криминално деяние, като например физическо или сексуално насилие.

От правото на психосоциално придружаване могат да се възползват също така и възрастни, станали жертва на физическо или сексуално насилие, или роднини, които страдат от особено тежки последици от престъплението. Това се отнася и до лица, които не могат сами да представляват интересите си. Съдът взема решение по подадената молба за назначаване на психосоциален придружител.

 

Колко струва психосоциалното придружаване по време на съдебен процес?

При определени условия (виж схемата) съдът определя психосоциално придружаване въз основа на подадената молба. В този случай ползването на психосоциално придружаване не е свързано с никакви разходи. Всички други потърпевши също могат да се възползват от правото на психосоциално придружаване по време на съдебен процес, като в този случай разходите не се поемат от съда.

Каква цел преследва психосоциалното придружаване по време на съдебен процес?

Психосоциалното придружаване по време на съдебен процес има за цел да стабилизира и укрепи пострадалите лица, както и да намали индивидуалното им натоварване. Интензивните и индивидуални грижа и помощ от страна на психосоциалния придружител допринасят за избягването на вторично утежняване на положението на жертвата. Пострадалите лица не трябва “отново да стават жертва“.

Подсилват се готовността и способността да се дадат показания като свидетели.

Какво не осигурява психосоциалното придружаване?

По време на психосоциалното придружаване не се прави анализ на деянието. Също така не се говори и за самото деяние.

Психосоциалното придружаване не замества психотерапевтичната помощ и правните съвети! Тя се предлага допълнително за жертви, които имат особена нужда от защита.

Какви квалификации имат психосоциалните придружители?

Психосоциалните придружители са опитни, специално интердисциплинарно обучени специалисти, които сътрудничат с всички професионални групи, участващи в наказателното производство. Те познават ролята и задачите на участниците в производството и са запознати с наказателно-процесуалната правна рамка, както и с последствията, които криминалните деяния оказват върху жертвите. Психосоциалните придружители работят по стандартите за социални работници и

  • оказват помощ във всички области на живота, които могат да бъдат засегнати вследствие на криминално деяние;
  • са посредници между всички участници в производството и запазват цялостна представа за ситуацията;
  • подробно информират за наказателното разследване и производство;
  • разясняват правата и задълженията, които имат свидетелите;
  • при необходимост свързват с други специалисти, като например лекари или терапевти;
  • правят възможно обсъждането на въпроси и съмнения да става в доверена среда.

За извършването на психосоциалното придружаване в Долна Саксония съществуват задължителни стандарти за качество, важещи за цялата провинция. Понастоящем действащите стандарти за качество можете да намерите тук.

Кой може да бъде признат за психосоциален придружител?

За извършването на тази дейност е необходима съответната квалификация. На базата на стандартите за качество в Долна Саксония в тази провинция е разработена собствена модулна квалификационна програма, съпътстваща упражняването на професия. Тя се осъществява от Фондация помощ за жертви Долна Саксония (Stiftung Opferhilfe Niedersachsen).

Признаването на квалификация от Министерството на правосъдието в Долна Саксония се извършва въз основа на долносаксонския Закон за прилагане на закона за психосоциално придружаване по време на наказателно производство (Nds. AG PsychPbG).

Обучителни и квалификационни курсове, признати в провинция Долна Саксония ще намерите тук.

Освен това, в рамките за осигуряване на качество, квалифицираните специалисти в Долна Саксония всяка година участват в надграждащи квалификацията курсове.

Към кого мога да се обърна?

Координиращ орган за психосоциално придружаване в Долна Саксония

Am Waterlooplatz 1

30169 Hannover

Имейл: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de

Телефон: 0511/120-5095 или 0511/120-8728.

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln