Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachsen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Bulgarisch

Психосоциално придружаване по време на съдебен процес в Долна Саксония


Flaggen

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Polnisch, Kroatisch, Persisch, Bulgarisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Thai und Farsi verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache Text in vietnamesischer Sprache Text in thailändischer Sprache Text in Farsi

Какво представлява психосоциалното консултиране по време на съдебен процес?

Психосоциалното консултиране по време на съдебен процес е особено интензивна форма на подкрепа за лица, пострадали в резултат на престъпления.

Психосоциалните консултанти по време на съдебен процес оказват подкрепа на лица, пострадали в резултат на престъпления, а в определени случаи и на техните роднини преди, по време и след наказателното производство. Те предоставят подробна информация по всички въпроси, свързани с наказателното производство. Със своята работа психосоциалните консултанти помагат по време на съдебен процес за намаляване на напрежението, причинено на пострадалите лица по време на наказателното производство. Те също така оказват важна помощ при индивидуални проблемни ситуации в ежедневието.

В идеалния случай психосоциалното консултиране по време на съдебен процес започва много преди главния процес, в някои случаи дори преди повдигането на обвинението, и може, в зависимост от случая, да продължи и след приключването на наказателното производство.

Кой може да се възползва от психосоциалното консултиране по време на съдебен процес?

Услугата за психосоциално консултиране по време на съдебен процес е насочена към всички пострадали лица, които са подложени на особено напрежение в резултат на преживяно престъпление. Вниманието е насочено най-вече към децата и младите хора, но също и към жертвите на тежки престъпления, като насилствени и сексуални престъпления.

От 1 януари 2017 г. в цялата страна съществува законово право на психосоциално консултиране по време на съдебен процес в съответствие с член 406g от Наказателно-процесуалния кодекс (StPO), съгласно който определени групи лица, станали жертва на тежко престъпление, могат да получат психосоциално консултиране по време на съдебен процес след подаване на молба до съда. Тук се включват деца, младежи и възрастни, които сами са преживели насилствено или сексуално престъпление, или техни роднини, които страдат от особено тежки последици от престъплението. Включват се също и хора, които не са в състояние сами да представляват собствените си интереси. По молбата за назначаване на психосоциален консултант по време на съдебен процес се произнася съдът, който същевременно поема и разноските.

В Долна Саксония пострадалите лица могат да се възползват от психосоциалното консултиране по време на съдебен процес също и във всички останали случаи, ако има съответна необходимост. За това не е необходимо да се подава отделно заявление, тъй като консултирането се финансира допълнително с безвъзмездна помощ от провинция Долна Саксония.

Психосоциалното консултиране по време на съдебен процес винаги е безплатно за пострадалите лица.

Каква е целта на психосоциалното консултиране по време на съдебен процес?

Целта на психосоциалното консултиране по време на съдебен процес е да се стабилизират и укрепят пострадалите лица и да се намали нивото им на напрежение. Интензивната индивидуална подкрепа и помощ, предоставяна от психосоциалните консултанти по време на съдебен процес, помага за предотвратяване на вторична виктимизация. Пострадалите не бива да стават "жертви отново".

Това има за цел да засили желанието и способността на свидетелите да дават показания.

С какво се отличава психосоциалното консултиране по време на съдебен процес?

При психосоциалното консултиране по време на съдебния процес не се извършва разглеждане и преработка на престъплението(ята). Не се обсъжда и самото престъпление.

Психосоциалното консултиране по време на съдебен процес не замества психотерапевтичното лечение и правното консултиране или представителство!

Какво предоставя психосоциалната подкрепа по време на съдебния процес?

Психосоциалното консултиране по време на съдебен процес

  • дава възможност за обсъждане на въпроси и на несигурността в защитена обстановка;
  • предлага подкрепа, например при подаване на молби и при явяване в съда;
  • предоставя подробна информация за правата и задълженията на засегнатите лица, както и за хода на разследването и наказателното производство;
  • помага за намаляване на напрежението и осигурява насочване към други възможности за подкрепа (напр. лекари или терапевти), както и правно представителство и
  • също така осигурява важна помощ в ежедневието в много лични проблемни ситуации.

Каква квалификация имат психосоциалните консултанти по време на съдебен процес?

Психосоциалните консултанти по време на съдебен процес са опитни и специално обучени интердисциплинарни специалисти, които сътрудничат с всички професионални групи, участващи в наказателното производство. Те познават ролята и задачите на страните, участващи в производството, и са запознати с рамковите условия на наказателното производство, както и с последиците от престъпленията за пострадалите лица. Психосоциалните консултанти по време на съдебен процес работят съгласно стандартите за социална работа (изтеглете тук стандартите за качество за прилагане на психосоциално консултиране по време на съдебен процес в Долна Саксония - не са достъпни за всички (PDF, 0,65 MB)).

За извършването на тази дейност се изисква определена квалификация и признаване от Министерството на правосъдието на Долна Саксония.

В Долна Саксония е разработена собствена задочна модулна квалификационна мярка, основана на стандартите за качество на Долна Саксония. Тя се провежда от Фондацията за подпомагане на жертвите в Долна Саксония. Признатите в провинция Долна Саксония допълнителни обучения и продължаване на образованието можете да намерите тук.

Можете да кандидатствате за признаване на статут на психосоциален консултант по време на съдебен процес в Долна Саксония на адрес www.navo.niedersachsen.de. Можете да подавате заявки за промени, удължаване, отмяна или прекъсване на www.navo.niedersachsen.de/navo2. Ако имате въпроси, моля, свържете се със службата за признаване, г-н Вайт Кох, тел: 0511 120-8722, имейл: veit.koch1@mj.niedersachsen.de.

Към кого мога да се обърна?

Списък на психосоциалните консултанти по време на съдебен процес, работещи в Долна Саксония, можете да намерите на тази страница в зоната за изтегляне.

Ако имате въпроси или искате да бъдете насочени към служба за психосоциално консултиране по време на съдебен процес във Вашия район, моля, обърнете се, също и по телефона, към:

Niedersächsische Justizministerium

Koordinierende Stelle der psychosozialen Prozessbegleitung in Niedersachsen

Am Waterlooplatz 1

30169 Hannover

Имейл: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de

Тел.: 0511/120-8728.

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln