Logo des Niedersächsischen Landesjustizportals (zur Startseite) Niedersachsen klar Logo

Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen - Übersetzung auf Thailändisch

การสนับสนุนกระบวนการทางจิตสังคม


Flaggen

Dieser Text ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Polnisch, Kroatisch, Persisch, Bulgarisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Thai und Farsi verfügbar sowie in Leichter Sprache. Text in deutscher Sprache Text in englischer Sprache Text in französischer Sprache Text in arabischer Sprache Text in spanischer Sprache Text in polnischer Sprache Text in bulgarischer Sprache Text in kroatischer Sprache Text in russischer Sprache Text in türkischer Sprache Text in persischer Sprache Text in Leichter Sprache Text in ukrainischer Sprache Text in vietnamesischer Sprache Text in thailändischer Sprache Text in Farsi

การสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมคืออะไร

การสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่เข้มข้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความผิดทางอาญา

ที่ปรึกษาของจิตวิทยาทางสังคมจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านการกระทำความผิดทางอาญา รวมถึงกรณีใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินคดีอาญา พวกเขาให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา ด้วยการทำงานของพวกเขาที่ปรึกษาของจิตวิทยาทางสังคมมีส่วนช่วยลดภาระให้กับผู้ได้รับผลกระทบผ่านการดำเนินคดีทางอาญา ในชีวิตประจำวัน ก็เช่นกัน พวกเขาให้ความช่วยเหลือที่สำคัญในสถานการณ์ปัญหาของแต่ละบุคคลเช่นกัน

ในกรณีที่ดีที่สุด การสนับสนุนของการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมเริ่มต้นอย่างชัดเจนก่อนการพิจารณาคดีหลัก ในแต่ละกรณีแม้กระทั่งก่อนที่จะยื่นเรื่องร้องเรียน และหากจำเป็น สามารถดำเนินการต่อไปได้แม้ว่าการดำเนินคดีอาญาจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

ใครบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคม

ข้อเสนอการสนับสนุนขั้นตอนทางจิตวิทยาทางสังคมมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดซึ่งได้รับยความยุ่งยากเป็นพิเศษอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ด้านความผิดทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและวัยรุ่น รวมถึงเหยื่อของอาชญากรรมรุนแรง เช่น ความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ ก็จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน

ตั้งแต่วันที่ 01.01.2017 เป็นต้นไป มีสิทธิตามกฎหมายทั่วประเทศในการสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมตามมาตรา 406g ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (StPO) หลังจากที่บุคคลบางกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมร้ายแรงสามารถรับการสนับสนุนด้านกระบวนการทางจิตวิทยาทางสังคมได้โดย วิธีการมอบหมายเมื่อมีการร้องขอต่อศาล ซึ่งรวมถึงเด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์อาชญากรรมรุนแรงหรืออาชญากรรมทางเพศ หรือญาติที่ต้องทนทุกข์จากผลที่ร้ายแรงที่ตามมา ผู้ที่ไม่สามารถแสดงความสนใจของตนเองได้ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน ศาลจะตัดสินใบสมัครสำหรับแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาทางสังคมหรือที่ปรึกษาด้านจิตสังคมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย

ในแซกโซนีตอนล่าง บุคคลที่ได้รับผลกระทบยังสามารถใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมในกรณีอื่นๆ ทั้งหมดได้ หากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง การสมัครแยกจึงไม่จำเป็น เนื่องจากข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมผ่านทุนสนับสนุนจากรัฐ์แซกโซนีตอนล่าง

การให้การสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมไม่ว่าในกรณีใดๆ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของการสนับสนุนกระบวนการทางจิตวิทยาทางสังคมคืออะไร

จุดมุ่งหมายของการสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมคือการรักษาเสถียรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อลดภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบ การสนับสนุนและการช่วยเหลือรายบุคคลอย่างเข้มข้นจากผู้ดูแลการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมจะช่วยหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อรอง ผู้ได้รับผลกระทบไม่ควร "ตกเป็นเหยื่ออีก”

สิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเต็มใจและความสามารถในการให้ปากคำ

การสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมสามารถแยกแยะได้จากอะไร

ไม่มีการประเมินความผิดอีกครั้งในระหว่างการสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคม และไม่ควรมีการพูดถึงข้อเท็จจริงอีกด้วย

การสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมไม่ได้แทนที่การรักษาทางจิตบำบัดและคำแนะนำหรือการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย

การดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมสนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านจิตวิทยาทางสังคม

  • อนุญาตให้มีการอภิปรายคำถามและความไม่แน่นอนต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย
  • ให้การสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างการสมัครและการนัดหมายของศาล
  • ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลตลอดจนกระบวนการสืบสวนและการดำเนินคดีทางอาญา
  • ช่วยลดความเครียดและให้บริการสนับสนุนเพิ่มเติม (เช่น แพทย์หรือนักบำบัด) รวมถึงการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย และ
  • ยังให้ความช่วยเหลือที่สำคัญในปัญหาส่วนตัวในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ผู้ดูแลการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ผู้ดูแลด้านจิตวิทยาทางสังคมมีประสบการณ์และสหวิทยาการ และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ โดยร่วมมือกับกลุ่มวิชาชีพทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา พวกเขาตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของคู่ความในการดำเนินคดี และคุ้นเคยกับกรอบกระบวนการพิจารณาคดีอาญาพอๆ กับที่คุ้นเคยกับผลที่ตามมาของอาชญากรรมต่อฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ผู้ดูแลกระบวนการจิตวิทยาทางสังคมทำงานตามมาตรฐานของงานด้านสังคมสงเคราะห์ (เพื่อดาวน์โหลดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการดำเนินการสนับสนุนกระบวนการจิตวิทยาทางสังคมในแซกโซนีตอนล่าง - โดยมีข้อจำกัด (PDF, 0.65 MB))

สำหรับการดำเนินกิจกรรมนี้ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติและการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมแซกโซนีตอนล่าง

ในแซกโซนีตอนล่าง ได้มีการออกแบบการวัดคุณสมบัติแบบแยกส่วนตามการประกอบอาชีพตามมาตรฐานคุณภาพแซกโซนีตอนล่าง สิ่งนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิสนับสนุนผู้ประสบภัยโลเวอร์แซกโซนี คุณสามารถค้นหาการฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติมที่ได้รับการยอมรับในรัฐแซกโซนีตอนล่างได้ที่นี่

คุณสามารถสมัครเพื่อรับการยอมรับในฐานะผู้ดูแลการดำเนินการทางจิตวิทยาของสังคมในแซกโซนีตอนล่าง ได้ที่ www.navo.niedersachsen.de คุณสามารถส่งใบสมัครการเปลี่ยนแปลง การต่ออายุ การยุติ หรือการขอหยุดได้ที่ www.navo.niedersachsen.de/navo2 หากว่าคุณมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อสำนักงานที่ได้รับการยอมรับ Mr. Veit Koch โทรศัพท์: 0511 120-8722, อีเมล: veit.koch1@mj.niedersachsen.de.

ฉันควรติดต่อกับใคร

สามารถค้นหารายชื่อของผู้บังคับบัญชาของนักจิตวิทยาสังคมที่ทำงานในรัฐแซกโซนี่ ตอนล่างในเพจนี้ ในส่วนของการดาวน์โหลด

หากว่าคุณมีคำถามใดๆ หรือต้องการให้มีการจัดการช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาสังคมในพื้นที่ของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ

กระทรวงยุติธรรมแห่งแซกโซนีตอนล่าง

ผู้ประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของจิตวิทยาทางสังคมในแซกโซนีตอนล่า

งที่ Waterlooplatz 1

30169 ฮันโนเวอร์

อีเมล: MJH-KoordinierungsstellepProbe@justiz.niedersachsen.de โทรศัพท์: 0511 120-8728

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln